Aktualności

Koronawirus – wjazd do Polski, granica zewnętrzna.

Od 19 lutego zostały zniesione ograniczenia w ruchu granicznym na granicy z Ukrainą oraz w lotniczych przejściach granicznych. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy granicy z Rosją i Białorusią (również połączeń lotniczych z Rosji i z Białorusi). Na wszystkich odcinkach podróżni wciąż są zobowiązani poddać się kwarantannie po przekroczeniu granicy.

Od 19 lutego br. cudzoziemcy przekraczający granicę państwową na odcinku z Ukrainą, a także w lotniczych przejściach granicznych, nie są ograniczeni co do celu wjazdu na terytorium Polski. Na granicach Polski będących granicami zewnętrznymi UE, zostały przywrócone zasady wjazdu obowiązujące przed pandemią. Wjazd tych osób odbywa się na zasadach ogólnych, po spełnieniu warunków wjazdu i pobytu określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granicę (Kodeks Graniczny Schengen).

 Obecnie, ograniczenia ruchu osobowego w lotniczych przejściach granicznych na kierunku wjazdowym do Polski (w zakresie celu wjazdu) dotyczą wyłącznie przekraczania granicy na odcinkach z Rosją i Białorusią oraz połączeń lotniczych z Rosji i Białorusi. Cudzoziemcy przylatujący z innych kierunków niż Rosja i Białoruś, nie są ograniczeni celem wjazdu na terytorium Polski, a ich wjazd odbywa się na zasadach ogólnych - muszą posiadać odpowiednie i ważne dokumenty podróży.

 !!! W przypadku odcinka polsko-rosyjskiego i polsko-białoruskiego nadal będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. poz. 435, z późn. zm.) i uprawnione do wjazdu na terytorium RP będą nadal tylko określone kategorie osób, o których mowa w § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Szczegóły:

 https://www.strazgraniczna.pl/.../9837,Koronawirus-wjazd...

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wchodzi w życie. Zakaz wjazdu do Schengen, nierozpoznanie wniosków o azyl.

We wtorek weszła w życie nowelizacja wprowadzająca przepisy, zgodnie z którymi cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy postanowieniem komendanta SG będzie musiał opuścić terytorium RP.

Nowela dodała też przesłankę do pozostawienia wniosku uchodźczego bez rozpoznania.

 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000191801.pdf

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

Rada Ministrów przyjęła dziś (19 października br.) projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przepisy zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw mają usprawnić prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, szczególnie w przypadku łączonych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy.

 Projekt zawiera szereg uproszczeń dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. To między innymi rezygnacja z wymogu posiadania przez cudzoziemca zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu. W projekcie zawarto przepis zastępujący to wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 Zgodnie z nowymi przepisami, poszerzony zostanie katalog okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wprowadzone zostanie także rozwiązanie przyspieszające uzyskanie takiego zezwolenia przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

 Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw wprowadza również zmiany dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – poprzez wydłużenie okresu dopuszczalnej pracy do 24 miesięcy. Wprowadzone zostaną także ułatwienia przy wnioskowaniu o Kartę Polaka oraz szczególna regulacja, o charakterze czasowym, przewidująca uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy będą pozostawać w toku.

 Nowe przepisy ustawy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

https://www.gov.pl/web/mswia/rada-ministrow-przyjela-projekt-nowelizacji-ustawy-o-cudzoziemcach?fbclid=IwAR1DDWq68PbgFnmyqJl55vCXfgzUVlfk1WDgk40rDVdU1swGKj0XHlXh3fY

Nowość - Portal Cudzoziemca InPol.

Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy Portal Cudzoziemca IN POL - https://inpol.mazowieckie.pl/,

 dzięki któremu:

- prawidłowo i kompletnie wypełnisz wniosek;

- załączysz dokumenty istotne w Twojej sprawie;

- umówisz się na wizytę w urzędzie w celu złożenia dokumentów i oddania odcisków palców;

- wniesiesz opłatę skarbową;

- w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca sprawdzisz status swojej sprawy.

 Zapisy na wizyty zostaną uruchomione 20 października 2021 r.

 Po założeniu konta w IN POL uzyskasz dostęp do archiwum dokumentów, które w Twojej sprawie zostały zgromadzone, także tych, które Urząd wysłał do Ciebie w trakcie prowadzonego postępowania.

 Jeśli podałeś w trakcie rejestracji konta adres email oraz numer telefonu, za każdym razem, gdy Urząd skieruje do Ciebie wezwanie, zostaniesz o tym poinformowany za pośrednictwem SMSa oraz poczty elektronicznej.

 Zachęcamy do korzystania z Portalu IN POL, którego funkcjonalność pozwoli skrócić czas realizacji procedur w Wydziale Spraw Cudzoziemców.

Nowość - Portal Cudzoziemca InPol - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ruch turystyczny dla obywateli Ukrainy został wznowiony z dn. 09.09.2021 r.

DZIENNIK USTAW 2021 R. POZ. 1654

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

 Data ogłoszenia: 2021-09-08

Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw

Rok: 2021

Pozycja: 1654

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1654?fbclid=IwAR0nklhe6xcrRtoZFe8QZU1QLPDwcCq62eZ5wepP17lwQHZQJ4cDPX7ytUA

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodów medycznych w Polsce.

Od 30.12.2020 r. obowiązują zmienione przepisy ułatwiające dostęp do wykonywania zawodów medycznych w Polsce przez:

1. lekarzy,

2. lekarzy dentystów,

3. pielęgniarki,

4. położne,

5. ratowników medycznych,

którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania tych zawodów w krajach niebędących członkami UE.

Postępowanie w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie pracy w Polsce w ww. zawodach jest uproszczone, a procedura uległa istotnemu skróceniu. Wnioski składane do Ministra Zdrowia, w tym te składane za pośrednictwem polskich konsulów, podlegają sprawnemu rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje na temat zasad podejmowania pracy w poszczególnych zawodach dostępne są na stronie internetowej placówki https://www.gov.pl/web/ukraina/informacja-nt-zasad-ubiegania-sie-o-wizy-przez-cudzoziemcow-chcacych-wykonywac-zawody-medyczne , a także na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-lekarza-i-lekarza-dentysty.

 Infolinia: (+48) 22 427 65 60 (obsługiwanie języki: PL, UA, RU i EN)

Godziny pracy infolinii: poniedziałek - piątek 8:00-18:00 czasu polskiego

Osoby zainteresowane mogą kierować pytania do placówki dyplomatycznej RP właściwej dla kraju zamieszkania.

https://www.gov.pl/web/ukraina/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodow-medycznych-w-polsce

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych.

- 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

- Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

- Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

- Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).

Jak zmiany wpłyną na sprawy podatkowe.

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych[1].

Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl .

Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

 

[1] powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)

https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/wyjasnienia/od-1-maja-cudzoziemcy-moga-wystapic-o-nadanie-pesel-do-celow-podatkowych/#przypis-1

Szczepienie i test, a zwolnienie z kwarantanny wjazdowej.

Zasady kwarantanny granicznej.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, obecnie zarówno osoby przyjeżdzające ze strefy Schengen oraz spoza strefy Schengen są (niezależnie od środka transportu) obowiązana poddać się 10-dniowej kwarantannie (o ile nie zachodzą przesłanki zwalniające z tego obowiązku).

A. Zasady zwalniana z obowiązku odbycia kwarantanny granicznej

W przypadku osób przyjeżdzających ze strefy Schengen oraz spoza strefy Schengen zasady zwalniania z obowiązku odbycia kwarantanny są nieco odmienne w zakresie uznawania  testów:

 I. Następujące osoby przyjeżdzające ze strefy Schengen są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny :

1) osoby zaszczepione przeciw COVID-19 tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej:

- w przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki - osoby które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów;

- wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona),

lub

2) osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 (w języku polskim lub angielskim);

- powinien zostać wykonany za granicą przed powrotem/wjazdem do Polski,

- w chwili przekraczania granicy z Polską wynik testu nie może być starszy niż 2 doby licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu,

- ujemny wynik testu przedkłada się funkcjonariuszom Straży Granicznej lub Policji na ich żądanie,

- osoby, które nie posiadały negatywnego wyniku testu w chwili przekroczenia granicy podlegają kwarantannie; będą mogły być z niej zwolnione jeżeli w okresie do 48 godzin po przekroczeniu granicy Polski wykonają test w kierunku SARS-CoV-2 i uzyskają negatywny wynik, uwaga: zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny następuje dopiero z chwilą zgłoszenia przez laboratorium negatywnego wyniku badania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (poprzez system EWP),

- przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych), tzn. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej Definicji przypadku COVID-19 z dn. 31.10.2020 https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020

- z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe)

lub

3) wybrane kategorie osób wskazane w aktualnym Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 II. Następujące osoby przyjeżdzające spoza strefy Schengen są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny:

1) osoby zaszczepione przeciw COVID-19 tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej

- w przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki - osoby które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów;

- wyjątek stanowi szczepionka Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa),

lub

2) osoby, które w okresie do 48 godzin po przekroczeniu granicy Polski (np. na lotnisku bezpośrednio po wylądowaniu lub w innym punkcie poboru próbek) wykonają test w kierunku SARS-CoV-2 i uzyskają negatywny wynik;

- testy wykonane przed przekroczeniem granicy, w kraju wylotu leżącym poza strefą Schengen nie będą uznawane,

- wykonanie testu po przybyciu do Polski nie wymaga skierowania lekarskiego i odbywa się na koszt badanego,

- zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny następuje dopiero z chwilą zgłoszenia przez laboratorium negatywnego wyniku badania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej (poprzez system EWP),

- przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych), tzn. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej Definicji przypadku COVID-19 z dn. 31.10.2020 https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020

- z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe);

lub

3) wybrane kategorie osób wskazane w aktualnym Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

B. Zasady odbywania kwarantanny granicznej

Osoby przekraczające granicę, które nie spełniają ww. przesłanek bycia zwolnionymi z kwarantanny wjazdowej  są obowiązane zgłosić funkcjonariuszowi Straży Granicznej lub do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;

4) dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

 Numer infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego czynny całodobowo:

+48 222 500 115

https://www.gov.pl/web/gis/48-22-25-00-115---infolinia-do-kontaktu-z-inspekcja-sanitarna-w-sprawie-koronawirusa

https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego6 

Dodatkowy punkt opłat w WSC / Additional toll point at the WSC / Дополнительный платежный пункт в WSC.

Z przyjemnością informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r.  w Wydziale Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w Warszawie, będą Państwo mogli dokonać bezpiecznych opłat kartą za pomocą wpłatomatu, który znajduje się w hali głównej Urzędu na parterze. Wydruk z wpłatomatu stanowi dowód wniesienia opłaty. 

We are pleased to inform that from 1 st of April 2021, at the Department of Foreigners at ul. Marszałkowska 3/5 in Warsaw, you will be able to make secure payments by card using the cash deposit machine located in the main hall of the Department on the ground floor. Printout from the cash deposit machine wil be confirmacion of payment  the fee. 

Мы рады сообщить, что с 1 апреля 2021 г. в Отделе по Делам Иностранцев ул. Marszałkowska 3/5 в Варшаве, вы сможете совершать безопасные платежи с карты при помощи платежного терминала, расположенного в главном зале Управления на первом этаже. Распечатка чека является подтверждением внесения оплаты.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/dodatkowy-punkt-oplat-w-wsc

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

UWAGA! Informacja dotycząca obsługi 2 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. obsługa klientów będzie realizowana w godzinach od 8:00 do 12:00. Przyjmowane będą wyłącznie osoby, które:

dokonały wcześniej rezerwacji wizyty;

otrzymały wezwanie do uzupełnienia braków formalnych;

otrzymały termin odbioru karty.

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/uwaga-informacja-dotyczaca-obslugi-2-kwietnia-2021-r

COVID-19 INFORMACJE DLA PODRÓŻNYCH obowiązujące od 30 marca 2021r.

Od wtorku 30 marca br.,  nowe obostrzenia sanitarne przy przekraczaniu granic Polski.

Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, nie zwalnia z obowiązku kwarantanny, podróżnych przekraczających granice zewnętrzne UE. Pozostałe kategorie zwolnień przy przekraczaniu tej granicy pozostają aktualne.

Ponadto, wprowadzone zostały kolejne obostrzenia na  granicach wewnętrznych UE/Schengen:

 - osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej korzystające

z regularnych połączeń promowych oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej

z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką, (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego;

w celu innym niż w pkt 1 obowiązane są posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nie starszy niż 48h przed wjazdem;

Z powyższych obowiązków zwolnione są osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15 i 19 (ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Natomiast osoby podróżujące statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen, od wtorku 30 marca br., mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. 

Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14 i 19.

Uwaga wszyscy podróżni przekraczający granice Polski!

Okres odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy.

Wykaz szczepionek dopuszczonych w UE: 

http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

 Ponadto informujemy, że testy w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać w laboratoriach znajdujących się na liście laboratoriów COVID, dostępnej na stronie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

 PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ OBOWIĄZUJĄCEGO ROPOZRZĄDZENIA:

http://strazgraniczna.pl/download/1/25104/ROZPORZADZENIERADYMINISTROWZDNIA19MARCA2021R.pdf

 

COVID-19 AKTUALNE INFORMACJE DLA PODRÓŻNYCH - Aktualności - Komenda Główna Straży Granicznej (strazgraniczna.pl)

Powiadomienia SMS w sprawach dotyczących dokumentów wydawanych przez DPU UdSC z tytułu udzielenia ochrony uzupełniającej lub statusu uchodźcy.

Informujemy, że od 16.03.2021 r. mogą Państwo otrzymywać powiadomienia SMS informujące o terminie stawienia się w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

przy ul. Taborowej 33 w celu pobrania odcisków do dokumentów/wydania dokumentów. 

Wiadomości te będą wysyłane automatycznie z nr 606 758 105 i nie należy na nie odpowiadać.

Jeśli nie możecie Państwo stawić się w Urzędzie w wyznaczonym terminie prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy pod adresem: dpu.udsc@udsc.gov.pl

W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie lub niepoinformowania Urzędu w ciągu 7 dni o konieczności zmiany terminu,

Państwa sprawa zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

UWAGA: Informacje zawarte w wiadomości nie dotyczą osób ubiegających się o legalizacje pobytu i wydanie dokumentów w urzędach wojewódzkich oraz Straży Granicznej.

https://udsc.gov.pl/powiadomienia-sms-w-sprawach-dotyczacych-dokumentow-wydawanych-przez-dpu-udsc-z-tytulu-udzielenia-ochrony-uzupelniajacej-lub-statusu-uchodzcy/?fbclid=IwAR1M6CUGkAgaEKQ45RNN6iELShfQR94fvrri2b7My9kRdDGYeclczM5j-JU

Nowy Ład ma zmienić rynek pracy. Będzie dużo łatwiej zatrudnić cudzoziemca w Polsce.

Rząd pracuje nad zmianami w przepisach dotyczących pracy cudzoziemców.

Mają one istotnie przyspieszyć wydawanie im pozwoleń na pracę. Zamiast na pół roku,

Ukraińcy mogliby dostawać pierwszą zgodę na pracę aż na trzy lata – dowiedział się money.pl.

 

 Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://www.money.pl/gospodarka/praca-nowy-lad-bedzie-duzo-latwiej-zatrudnic-cudzoziemca-w-polsce-6616930874386976a.html?fbclid=IwAR3FCxbpya0bqILZGUGmxu_TUnzmSL6oXeloy1VGamU8BfwFdwiPdGCPat8

Epidemia koronawirusa.

Zaproszenie dla cudzoziemca – nowy formularz.

Od 24 lutego br. obowiązuje nowy formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Wzór dokumentu określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 grudnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2347).

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://udsc.gov.pl/zaproszenie-dla-cudzoziemca-nowy-formularz/?fbclid=IwAR1M6CUGkAgaEKQ45RNN6iELShfQR94fvrri2b7My9kRdDGYeclczM5j-JU

Zmiana minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej od 1 stycznia 2021 r.

 

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wyniesie 2800 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa do 18,30 zł brutto.

Czy w przypadku umów o pracę przewidujących płacę minimalną konieczne jest sporządzanie aneksów uwzględniających zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku?

Sposób postępowania zależy w tym wypadku od zapisów zawartych w umowie. Jeżeli wynagrodzenie jest określone kwotowo, na przykład: 2600 zł brutto, wówczas w sytuacji zmiany wysokości płacy minimalnej, od 1 stycznia 2021 roku wynosi 2800 zł brutto, wtedy pracodawca powinien sporządzić aneks do umowy o pracę zmieniający wartość wynagrodzenia.

Jeżeli natomiast w umowie występuje zapis „pracownikowi będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach”, w takim wypadku pracodawca powinien jedynie poinformować pracownika o zmianie wysokości wynagrodzenia, bez konieczności sporządzania aneksu.

Umowy zlecenia- aneksy?

W przypadku umów zlecenia pracodawca powinien sporządzić aneks do umowy, zmieniający wartość minimalnej stawki godzinowej na 18,30 złotych brutto.

Zmiany w obsłudze klienta w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

Od 4 stycznia 2021 r. przywrócona zostaje obsługa klientów składających osobiście korespondencję do Wydziału Spraw Cudzoziemców w Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przy al. Solidarności 81 w Warszawie, wejście F.

 

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zmiany-w-obsludze-klienta-w-punkcie-obslugi-klienta-mazowieckiego-urzedu-wojewodzkiego-w-warszawie

 

 

Zmiana siedziby delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Od 11 stycznia 2021 r. delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie będzie miała siedzibę oraz obsługiwała klientów przy ul. 17 Stycznia 60.

 

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zmiana-siedziby-delegatury-mazowieckiego-urzedu-wojewodzkiego-w-ciechanowie

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowe minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł brutto/mc oraz minimalna stawka godzinowa w wysokości 18,30 zł brutto/godz.

 

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2021-r

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadzono także instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE oraz uregulowano nowe podstawy prawne dotyczące odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu. Zapewniono także stosowanie przez Polskę umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE w przypadku praw pobytowych obywateli brytyjskich i członków ich rodzin.

 

 

Rozwiązania dotyczące przemieszczania się i pobytu w UE

 

Wprowadzono przepisy, które w pełniejszy sposób dostosowują polskie prawo do unijnej dyrektywy, w szczególności w kwestii ograniczenia prawa do swobody przepływu osób ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa. Zaproponowane rozwiązania uwzględnią również aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Wprowadzono instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE oraz uregulowano nowe podstawy prawne odmowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu.

 

Wprowadzono zmiany nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE niebędących unijnymi obywatelami.

 

Zaproponowano rozwiązania pozwalające na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli UE, a także zamieszczanie ich w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu wydawanych członkom rodziny obywateli UE.

 

Wprowadzono przepisy dotyczące zwrotu dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, zgłaszania ich utraty lub uszkodzenia oraz procedury ich anulowania.

 

 

Rozwiązania dotyczące uprawnień Straży Granicznej

 

Aby poprawić jakość prowadzonych postępowań administracyjnych, wprowadzono przepisy, które pozwolą Straży Granicznej na przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa.

 

Straż Graniczna zyskała kompetencje związane z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE.

 

Wprowadzono przepisy dotyczące postępowania w sprawie zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców.

 

 

Stosowanie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE

 

Wprowadzono przepisy dotyczące zapewnienia stosowania przez Polskę „Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej”. Chodzi o zasady wjazdu i pobytu obywateli brytyjskich, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium Polski – po okresie przejściowym, który kończy się 31 grudnia 2020 r.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Wyjątkiem będą przepisy dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które zaczną obowiązywać 2 sierpnia 2021 r. Takie rozwianie pozwoli na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego pobytu, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem.

 

 Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-wjezdzie-na-terytorium-rzeczypospolitej-polskiej-pobycie-oraz-wyjezdzie-z-tego-terytorium-obywateli-panstw-czlonkowskich-unii-europejskiej-i-czlonkow-ich-rodzin-oraz-niektorych-innych-ustaw

 

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – aktualizacja.

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach zakłada także m.in. zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r. rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Dopełnieniem tych zmian jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, które zakłada m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych[iii], wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu (zgodnie z odpowiednimi ustawami).

Celem ustawy jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Dostosowane do wymogów prawa UE zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie. Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce.

Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii wejdą w życie 1 grudnia 2020 r.

 Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://udsc.gov.pl/nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach-3/#_ednref1

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.

 

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Nowe przepisy wprowadza nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która zakłada także m.in. zmiany związane z modyfikacją wspólnotowego kodeksu wizowego oraz wejściem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA.

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r. [1] rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce. Zezwolenia na pracę będą mogli otrzymać cudzoziemcy przebywający w kraju na podstawie wiz Schengen lub krajowych wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe (tzw. wizy humanitarne). Wnioski o zezwolenia na pracę rozpatrują urzędy wojewódzkie.

 

Procedowana jest obecnie także nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zakłada ona m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych.

 

Celem ustawy jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym[2]. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Dostosowane do wymogów prawa UE zostały m.in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie. Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu. Wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co usprawni postępowanie wobec cudzoziemców, którzy będą chcieli pracować czy studiować w Polsce.

 

 Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

 

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).

 

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 grudnia 2020 r.

[1] Ustawa o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2023).

 

 [2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.) zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy).

 

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://udsc.gov.pl/nowelizacja-ustawy-o-cudzoziemcach-3/#_ednref1

 

Powiadomienia SMS dla cudzoziemców.

Urząd do Spraw Cudzoziemców wprowadza nową formę komunikacji z klientami. Cudzoziemcy, których sprawy prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC otrzymają wiadomości SMS informujące o głównych etapach postępowania.

Komunikaty będą potwierdzały rejestrację złożonego odwołania lub zażalenia, zwracały uwagę na wysłaną z urzędu do strony postępowania korespondencję oraz informowały o wydanym rozstrzygnięciu.

Wiadomości SMS otrzymają wyłącznie cudzoziemcy lub ich pełnomocnicy, których postępowania odwoławcze lub zażaleniowe prowadzone są w Departamencie Legalizacji Pobytu UdSC.

Więcej szczegółówych informacji na ten temat można znaleźć: 

https://udsc.gov.pl/powiadomienia-sms-dla-cudzoziemcow/

Skrócenie czasu pracy biura podawczego.

Od 2 listopada 2020 r. biuro podawcze Urzędu do Spraw Cudzoziemców

przy ul. Taborowej 33 będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 14:00.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://udsc.gov.pl/skrocenie-czasu-pracy-biura-podawczego/

Dodatkowy punkt przyjmowania wniosków w sprawach legalizacji pobytu.

Szanowni Państwo,

informujemy że 2 listopada 2020 r. w budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5 (wejście G)

uruchamiamy dodatkowy punkt przyjmowania wniosków dla rodzin.

Aby zapisać się na złożenie wniosku należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail:  wniosekrodzina@mazowieckie.pl

Zapisujemy małżeństwo i dzieci lub cudzoziemca i członków rodziny, którzy do niego dołączają. Zasady rejestracji mailowej podajemy poniżej.

UWAGA! Osoby zgłaszające się do Urzędu zobowiązane są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zasady-rezimu-sanitarnego-obowiazujace-podczas-pobytu-w-wydziale-spraw-cudzoziemcow

Miejsca składania wniosków:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Plac Bankowy 3/5,Warszawa, wejście G (pokój 49).

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć na: 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/dodatkowy-punkt-przyjmowania-wnioskow?fbclid=IwAR3IQTxILT2G9GzXb9xX44ZxSmq5zY-8JKw52VIWftxs-n30Bkyf09DsI88

Czy na pracodawcy ciążą jakieś obowiązki w przypadku niepodjęcia pracy przez pracownika, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na pracę, w sytuacji, jeśli cudzoziemiec po przyjeździe do Polski na podstawie wizy, poinformował, że nie podejmie zatrudnienia?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 88i nakłada na pracodawcę obowiązek pisemnego powiadomienia wojewody,

który wydał zezwolenie na pracę o tym, że m.in. cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę lub ją zakończył

przed upływem 3 miesięcy przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę lub przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące.

Zawiadomienie takie powinno został złożone w terminie 7 dni od daty, w której nastąpiło dane zdarzenie.

https://udsc.gov.pl/faqudsc/praca/czy-na-pracodawcy-ciaza-jakies-obowiazki-w-przypadku-niepodjecia-pracy-przez-pracownika-zgodnie-z-posiadanym-zezwoleniem-na-prace-w-sytuacji-jesli-cudzoziemiec-po-przyjezdzie-do-polski-na-podstawie/

Uzyskaj numer PESEL – usługa dla cudzoziemców.

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się – wtedy automatycznie dostaniesz numer PESEL. 

Jeśli nie możesz zameldować się, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL – złóż wniosek. Sprawdź, jak to zrobić.

wniosek o nadanie numeru PESEL – otwórz plik w nowym oknie – pobierz i wypełnij w domu. Możesz też dostać go w urzędzie gminy,

dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984). 

 

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć: 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-dla-cudzoziemcow 

Od czerwca nowe zasady dokonywania opłat do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

 Od 1 czerwca br. wpłaty należności na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

dokonywane będą wyłącznie przelewem na poniżej wskazane numery rachunków bankowych. 

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000 

zezwolenia na pracę;

karty pobytu;

opłaty paszportowe;

dokumenty podróży;

opłaty komunikacyjne;

zdarzenia medyczne;

wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (tzw. ZOZ);

kopia decyzji dot. cudzoziemców;

wpłaty za egzamin na instruktora jazdy.

Jednocześnie likwidacji ulegnie Kasa, prowadzona w siedzibie urzędu przy Placu Bankowym 3/5 w Warszawie.

 

Więcej szczegółowych informacji na ten temat można znaleźć:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/od-czerwca-nowe-zasady-dokonywania-wplat-na-rzecz-mazowieckiego-urzedu-wojewodzkiego

Zmiana warunków pracy cudzoziemców z powodu COVID-19.

 Rada Ministrów przyjęła kolejny projekt ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2[i]. Przewiduje on m.in. wprowadzenie do obowiązującej ustawy antykryzysowej[ii]możliwości zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców.  

Nowy przepis umożliwi wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w: 

 ·       zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę

 ·       zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 ·       zezwoleniach na pracę

 ·       zezwoleniach na pracę sezonową

 ·       oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji oświadczeń 

 ·       zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT)

·  zezwoleniach na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT)

·  dokumentach dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 

 bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisywania nowych oświadczeń do ewidencji.

 Wprowadzenie takich zmian będzie możliwe w wyniku skorzystania przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom[iii]z rozwiązań ustawy antykryzysowej pozwalających na modyfikację warunków pracy, w szczególności poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy oraz obniżenie wynagrodzeń (art. 15g, art. 15x oraz art. 15zf) lub skierowania do pracy zdalnej (art. 3). Dzięki temu rozwiązaniu pracodawcy będą mogli skorzystać w pełni z tych instrumentów ochrony miejsc pracy także w przypadku zatrudniania cudzoziemców. Nie będzie konieczne inicjowanie jakichkolwiek postępowań administracyjnych. 

 

 Projekt ustawy dostępny jest na stronie www.sejm.gov.pl – druk sejmowy nr 344. 

[i]projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

[ii]ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

[iii]względnie przez tzw. jednostki przyjmujące mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

 

https://udsc.gov.pl/zmiana-warunkow-pracy-cudzoziemcow-z-powodu-covid-19/

Epidemia koronawirusa – przedłużenie wiz krajowych a podróżowanie po obszarze Schengen.

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. przedłużenie okresów ważności wiz krajowych „D”. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone polskie wizy mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji uznania ważności wiz, a tym samym możliwości wjazdu na ich terytorium. 

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie przedłużonej wizy będzie możliwy. Dotyczy to np. osób przemieszczających się w ramach czynności zawodowych. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw. Takie postępowanie będzie konieczne do momentu poznania stanowiska państw członkowskich odnośnie uznania przedłużenia polskich wiz.

Obowiązujące od 31 marca 2020 r. specjalne rozwiązania dla cudzoziemców obejmują m.in. przedłużenie z mocy prawa okresów pobytu i ważności wiz krajowych (uprawniających do pobytu w okresie przekraczającym 90 dni, wydanych przez organy polskie, oznaczonych lit. „D”)*. Przedłużenie to zostało uzależnione od tego, czy ostatni dzień dopuszczalnego pobytu cudzoziemca określonego na naklejce wizowej, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będzie to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres ważności wizy będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Dlatego przedłużenie okresu ważności wizy nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej.

Urząd do Spraw Cudzoziemców będzie publikować dalsze komunikaty w tym temacie.

*Na mocy art. 15zd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.).

Czytaj więcej:

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Sytuacja na granicy – aktualne informacje

Epidemia koronawirusa – kolejne rozwiązania dedykowane cudzoziemcom.

 Rada Ministrów w ramach rozszerzenia tzw. tarczy antykryzysowej przyjęła 7 kwietnia 2020 r. projekt kolejnej ustawy mającej na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2. Zakłada on m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen. Projekt przewiduje także wydłużenie okresu ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.  

Przyjęty 7 kwietnia przez Radę Ministrów projekt ustawy* zawiera dodatkowe szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce. Pierwsze weszły w życie 31 marca a ich szczegóły można znaleźć TUTAJ.

Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych, w tym ruchu bezwizowego

Projekt ustawy dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 14 marca 2020 r. przebywali w Polsce na podstawie:

- wizy Schengen,

- wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen (w tym wizy długoterminowej uprawniającej do pobytu w okresie przekraczającym 90 dni),

- dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

- w ramach ruchu bezwizowego,

- wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski,

- dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski.

Pobyt tych osób będzie uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ww. wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który obowiązywał jako ostatni.

Powyższe rozwiązanie zakłada, że wydłużenie legalności pobytu będzie następować z mocy prawa. Nie będzie konieczne składanie żadnych wniosków ani wydawanie zezwoleń czy dokumentów.

Pozwoli to na dalszy legalny pobyt w Polsce cudzoziemcom, którzy z różnych przyczyn związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2 nie mogą opuścić jej terytorium oraz tych, którzy chcą w dalszym ciągu realizować cel pobytu, w tym wykonywanie pracy. Wspomniany przepis umożliwia bowiem cudzoziemcom wykonywanie pracy w oparciu o posiadanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które na mocy już obowiązujących przepisów ulegają lub ulegną przedłużeniu z mocy prawa.

Dzięki opisywanemu rozwiązaniu cudzoziemcy nie będą zmuszeni w przyszłości do składania jakichkolwiek wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych aby móc bez przeszkód opuścić terytorium Polski.

Przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca

Projekt przewiduje przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC – dokumenty wydawane cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej), jeżeli ich koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Okres ważności tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Rozwiązanie to jest istotne z uwagi na czasowe zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów przez urzędy wojewódzkie i Urząd do Spraw Cudzoziemców z powodu epidemii koronawirusa. Umożliwi cudzoziemcom posługiwanie się tymi dokumentami do czasu, gdy stanie się możliwe wydanie nowych.

*Projekt ustawy o  szczególnych  instrumentach  wsparcia  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 został przekazany do Sejmu RP. Tekst projektu dostępny jest w druku sejmowym nr 330 na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl.

Zachęcamy do śledzenia dalszych komunikatów na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców (aktualizacja).

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia projekt kolejnej ustawy zakładającej m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen – więcej informacji TUTAJ.

Do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii) przedłużeniu ulegnie:

- legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

- termin na składanie wniosków o legalizację pobytu,

- ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto przesunięte zostaną terminy:

- na opuszczenie przez cudzoziemców terytorium Polski,

- dobrowolnego powrotu określone w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Przedłużenie legalnego pobytu obywateli państw trzecich 

Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej i zezwolenia na pobyt czasowy będzie dotyczyło sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będzie to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu. Cudzoziemiec nie będzie mógł na podstawie tak przedłużonego pobytu podróżować po terytorium innych państw obszaru Schengen. Będzie miał jednak możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostaną bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Przedłużenie terminów na składanie wniosków 

Ustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni. Pobyt cudzoziemca w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złoży on wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie.

Powyższe rozwiązanie będzie dotyczyło cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o:

- udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE,

- przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C),

- przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego – dotyczy to tylko obywateli Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, ponieważ umowy o zniesieniu obowiązku wizowego tylko z tymi krajami przewidują taką możliwość.

Przedłużenie terminów opuszczenia terytorium Polski 

Ustawa zawiera rozwiązanie stanowiące podstawę przedłużenia z mocy prawa terminów opuszczenia terytorium Polski wynikające z art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 

Zakładane jest przedłużenie z mocy prawa terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, którego koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak w przypadku pozostałych rozwiązań zawartych w ustawie, przedłużenie terminu nastąpi do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Obywatele państw UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywający z nimi członkowie rodzin 

Wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nie wpływa w żaden sposób na prawa pobytowe obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin. Uprawnienia te nie są bowiem uzależnione od posiadania jakichkolwiek zezwoleń czy dokumentów.

Obowiązki informacyjne wobec stron postępowania

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Oznacza to, że w toczących się obecnie postępowaniach z zakresu legalizacji pobytu i ochrony międzynarodowej, strony postępowania nie muszą być zawiadamiane odrębnym pismem o zmianie terminu załatwienia sprawy.

Urząd będzie również informował o wszelkich kolejnych zmianach stanu prawnego mających znaczenie dla pobytu cudzoziemców w Polsce. Zachęcamy do śledzenia dalszych komunikatów.

Czy cudzoziemiec będący w posiadaniu wydanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (symbol „05a”) może pracować na podstawie zezwolenia na pracę?

  Tak, wiza wydana w celu „05a” uprawnia również do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę. 

Wizy wydane przez państwo polskie w celu innym niż: turystyczny, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, w okresie swojej ważności, uprawniają do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pracę lub w przypadku obywateli Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Armenii, Gruzji i Mołdawii – na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń.

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/5015,18-Czy-cudzoziemiec-bedacy-w-posiadaniu-wydanej-w-celu-wykonywania-pracy-na-pods.html

Jakie wizy uprawniają cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

 Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy . 

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu:

- turystycznym – symbol „01”,

- korzystania z ochrony czasowej– symbol „20”,

- przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe – symbol „21”. 

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/5013,16Jakie-wizy-uprawniaja-cudzoziemca-do-wykonywania-pracy-na-terytorium-Rzeczypos.html

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 Zgodnie z art.88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2009 r.w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca wyodrębniono 5 rodzajów zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na pracę:

- typu A, gdy wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z pracodawcą, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- typu B, gdy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,

- typu C, gdy wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym,

- typu D, gdy wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium RP w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa),

- typu E, gdy wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.

Moje dane figurują w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. Jak mogę sprawdzić do kiedy nie mogę wjeżdżać do Polski ?

 W celu uzyskania informacji o okresie figurowania danych osobowych w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, należy wystąpić w trybie art. 444 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach z pisemnym wnioskiem do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

 Zgodnie z treścią art. 444 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w przypadku kiedy dane osobowe cudzoziemca zostały umieszczone w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec ma prawo złożyć do administratora wykazu tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców wniosek o:

1) udostępnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu;

 2) sprostowanie danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;

 3) usunięcie danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy.

 Na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców zamieszczona jest szczegółowa informacja na temat uzyskiwania informacji w sprawie figurujących danych w wykazie osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.

 https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/wykaz-cudzoziemcow-ktorych-pobyt-na-terytorium-polski-jest-niepozadany

 https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/5005,8-Moje-dane-figuruja-w-wykazie-osob-niepozadanych-na-terytorium-Rzeczypospolitej.html

Czy można cofnąć decyzję o zakazie wjazdu na terytorium RP ?

 TAK. Jeżeli wobec cudzoziemki/ca została wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen.

 Zgodnie z art. 320 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (tj. komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej) na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz, o którym mowa w art. 318 ust. 1 (tj. zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen) jeżeli cudzoziemiec wykaże min., że: wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (tj. opuścił terytorium RP).

 W sprawie cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen należy więc zwrócić się z pisemnym wnioskiem do organu, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu tj. Komendanta placówki Straży Granicznej lub oddziału SG.

 W treści przedmiotowego wniosku niezbędne jest ustanowienie na terytorium Polski (tj. podanie danych osobowych oraz adresu do korespondenci) pełnomocnika, który w imieniu cudzoziemca odbierze odpowiedź w tej sprawie oraz wniesienie na zasadach ogólnych opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 pln na rachunek urzędu miasta/gminy/dzielnicy właściwego terytorialnie dla organu, do którego jest składane pełnomocnictwo. 

W przypadku braku pełnomocnika, organ prowadzący postępowanie powinien z urzędu wezwać do przedłożenia pełnomocnictwa we wskazanym terminie, z pouczeniem, że po jego bezskutecznym upływie złożone podanie zostanie pozostawione bez rozpoznania.

Należy również pamiętać, że organ rozpatrujący wniosek o cofnięcie zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen, dokonuje indywidulanej oceny okoliczności i dowodów zebranych w danej sprawie w terminie określonym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego KPA.

 Co do zasady ww. zakazu wjazdu nie cofa się, gdy: 

1) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść, lub

3) został on orzeczony po wydaniu cudzoziemcowi decyzji o cofnięciu zakazu, o którym mowa w art. 318, i od wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata, lub

4) nie upłynęła jeszcze połowa okresu, na jaki został orzeczony.

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/5004,7-Czy-mozna-cofnac-decyzje-o-zakazie-wjazdu-na-terytorium-RP.html

Obywatele jakich krajów mogą podróżować do Polski bez wiz?

 Z aktualną listą krajów, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz można zapoznać się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 

https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/

Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy/stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty?

 NIE. Wszyscy obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizowemu wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni posiadać ważny dokumentu podróży oraz ważną wizę lub kartę pobytu potwierdzające prawo do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce. 

Tym samym co do zasady decyzja pobytowa nie jest dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium RP.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych (losowych), uzasadniających konieczność ponownego wjazdu na terytorium RP przez osoby oczekujące na wydanie karty pobytu (które uzyskały wcześniej kolejną - pozytywną - decyzję wojewody zezwalającą na pobyt na terytorium RP) istnieje możliwość ponownego wjazdu na terytorium RP bez karty pobytu/wizy.

W takim przypadku wjazd możliwy byłby na podstawie posiadanej przy sobie podczas odprawy granicznej decyzji wojewody odnośnie zgody na pobyt na terytorium RP oraz ważnego dokumentu podróży (paszportu). Niezbędne będzie też poinformowanie i szczegółowe wyjaśnienie podczas odprawy granicznej o zaistniałej sytuacji losowej uniemożliwiającej wcześniejszy odbiór karty pobytu.

Należy również pamiętać, że każdorazowo decyzję w sprawie wjazdu cudzoziemca podejmuje (w oparciu o przedstawione przez cudzoziemca dokumenty oraz stosowne wyjaśnienia) funkcjonariusz SG dokonujący odpraw granicznej.

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/5000,3-Czy-mozliwe-jest-swobodne-przekraczanie-granicy-jedynie-na-podstawie-decyzji-o.html

Jak sprawdzić jaką mam wizę i jaki jest dopuszczalny okres pobytu na wizie?

 Wiza Schengen (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C)  w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby) 

Wiza Schengen krótkoterminowa (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby)

Wiza Schengen (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C)  w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby)  nieprzekraczających łącznie 90 dni w każdym okresie 180 – dniowym, co dla celów obliczania okresu dozwolonego pobytu oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu.  Oznacza to, iż pobyt cudzoziemca korzystającego z prawa do 90 dniowego okresu pobytu jest legalny o ile w okresie poprzednich 180 dni jego pobyt nie przekroczył 90 dni.

W praktyce kontrola dni dopuszczalnego pobytu na podstawie wizy C  polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.

Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

Adres kalkulatora Schengen:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Wiza krajowa długoterminowa (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: D) jest wizą uprawniającą do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni (dokładna dopuszczalna liczba dni pobytu możliwa do wykorzystania każdorazowo jest wskazana w wizie w rubryce czas pobytu) w ramach okresu ważności wizy.

Wjazd na podstawie wizy D (w ramach wskazanej w niej liczby dni pobytu) możliwy jest do ostatniego dnia ważności wizy (o ile nie został wyczerpany okres dni pobytu wskazany w wizie).

Na naklejce wizowej (oby typów wiz C i D) w polu „uwagi” umieszczony jest napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia cyfrowe celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych omówione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000343/O/D20180343.pdf

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/4998,1Jak-sprawdzic-jaka-mam-wize-i-jaki-jest-dopuszczalny-okres-pobytu-na-wizie.html

Jak samodzielnie obliczyć długość dopuszczalnego pobytu na wizie typ C?

 Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

 Po jego otwarciu pojawiają się puste rubryki gdzie należy zgodnie z kolejnością wpisać: w rubryce (Date of entry/Control) datę planowanej kontroli lub datę ponownego wjazdu. Natomiast w kolejnych rubrykach – (Enter previous stay(s) in the Schengen area): daty wszystkich wjazdów oraz wyjazdów z terytorium państw obszaru Schengen.

 Uprzejmie informujemy, że po wpisaniu wszystkich danych kalkulator automatycznie obliczy i pokaże w 3 rubryce ile dni zostało już wykorzystanych (z dopuszczalnego limitu 90 dni pobytu w każdym okresie 180 – dniowym). Ponadto kalkulator automatycznie pokaże również najwcześniejszą datę dozwolonego ponownego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.

 Adres kalkulatora Schengen:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

 Powyższy kalkulator pomaga w obliczaniu dozwolonego okresu pobytu także podróżnym, którzy wielokrotnie w okresie dozwolonego pobytu przekraczają granicę na wjazd/wyjazd ze strefy Schengen. 

 https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/4999,2-Jak-samodzielnie-obliczyc-dlugosc-dopuszczalnego-pobytu-na-wizie-typ-C.html

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.

Wprowadzenie rozwiązań dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego jest głównym celem nowelizacji. Ustawa przewiduje również zapisy mające na celu wyeliminowanie tzw. „turystyki pobytowej”. Nowe przepisy wejdą w życie 27 kwietnia 2019 r.

Ustawa[1] wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801[2] w sprawie warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona).

Ustawa nie zawiera natomiast przepisów dotyczących przyjmowania młodzieży szkolnej uczestniczącej w wymianie szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia pracy w charakterze au pair, jak również w celu udziału w wolontariacie innym niż wolontariat europejski czyli w zakresie fakultatywnego katalogu cudzoziemców objętych dyrektywą.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 kwietnia 2019 r. - naukowcy i mobilność długoterminowa

pdf

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 kwietnia 2019 r. - stażyści

pdf

Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019 r. - wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

pdf

Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019 r. - wolontariusze

pdf

Rozporządzenie MSWiA z dnia 19 kwietnia 2019 r. - wizy dla cudzoziemców

pdf

Rozporządzenie MSWIA z dnia 19 kwietnia 2019 r. - zmiana rozporządzenia w sprawie cofania i unieważniania wiz

pdf


 [1] ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2019 r., poz. 577)

[2] dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. (Dz. Urz. UE L 132 z 21.05.2016, str. 21).

Dyrektywa ta zastępuje dwie obowiązujące uprzednio dyrektywy: dyrektywę Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz. Urz. UE L 375 z 23.12.2004, str. 12, z późn. zm.), oraz dyrektywę Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz. Urz. UE L 289 z 03.11.2005, str. 15, z późn. zm.).

 [3] w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

  [4] w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Umowy, na podstawie których można podjąć pracę.

 Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej.

 W przeważającej większości ważne jest, aby umowa ta została zawarta na piśmie. 

- W stosunku do cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, umowy, na podstawie których powierzane jest im wykonywanie pracy w Polsce, muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.

- W wypadku cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy umowy muszą być zawarte na piśmie. Jest to jeden z warunków uznania ich pracy za legalną.

- W stosunku do cudzoziemców, od których dla legalnego wykonywania pracy zezwolenie nie jest wymagane, brak pisemnej umowy o pracę nie skutkuje uznaniem zatrudnienia za nielegalne, choć niepotwierdzenie na piśmie warunków umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (więcej informacji na temat praw pracownika jest dostępnych tutaj->). W wypadku powierzania takiemu cudzoziemcowi wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – tak samo jak w stosunku do obywateli polskich – forma pisemna nie jest konieczna.

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

 Co to jest nielegalne zatrudnienie 

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca to wykonywanie pracy przez cudzoziemca:

- który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce;

- którego podstawa pobytu w Polsce nie uprawnia do wykonywania pracy;

- który wykonuje pracę bez zezwolenia, w wypadkach gdy jest ono wymagane;

- na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę;

- bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.

Kto jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Do przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia uprawnione są:

Straż Graniczna (SG);

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

SG może też przeprowadzać kontrole firm, gospodarstw domowych i osób fizycznych zatrudniających cudzoziemców, jak również cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą w Polsce. PIP jest natomiast uprawniona do kontroli legalności zatrudnienia wynikającego z zawarcia z pracownikami umów o pracę. 

Podczas takich kontroli jest także sprawdzana legalność pobytu cudzoziemca w Polsce – więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj->

Jak wygląda kontrola

Kontrole są przeprowadzane przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy, legitymujących się stosownymi upoważnieniami zawierającymi wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko funkcjonariusza uprawnionego do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, nazwę i adres kontrolowanej firmy, określenie zakresu kontroli, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

Uwaga: w sytuacji zaistnienia konieczności podjęcia niezwłocznej kontroli funkcjonariusze mogą przeprowadzić kontrolę, okazując jedynie legitymacje służbowe.

Jakie dokumenty należy przedstawić do kontroli

Kontrolowany podmiot na żądanie funkcjonariuszy powinien w terminie nie dłuższym niż 7 dni przedstawić dokumenty dotyczące legalności wykonywania pracy przez cudzoziemca, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca, czy też powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi.

- Dokumentami tymi powinny być w szczególności:

- zezwolenia na pracę;

- oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi;

- umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne;

- dokumenty potwierdzające uzyskanie przez cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Kontroli podlega także charakter wykonywanej przez cudzoziemca pracy oraz to, czy warunki jej wykonywania są zgodne z opisem umieszczonym w zezwoleniu/oświadczeniu.

W przypadku rozbieżności lub braku dokumentacji inspektor pracy, który stwierdzi naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia może skierować do sądu wniosek o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości. Dodatkowo, inspektor pracy może zawiadomić o naruszeniu przepisów właściwe organy, w szczególności w przypadku naruszenia przepisów o cudzoziemcach Policję lub Straż Graniczną

Jakie kary grożą za nielegalne zatrudnianie cudzoziemca

Pracodawcy nielegalnie zatrudniającemu cudzoziemca grozi grzywna nie niższa niż 3000 zł. Jeżeli jednak pracodawca wprowadza cudzoziemca w błąd, wyzyskuje błąd, wykorzystuje zależność służbową lub niezdolność do należytego pojmowania i tym działaniem doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy grzywna może wynieść do 10000 zł.

Cudzoziemiec pracujący niezgodnie z przepisami polskiego prawa narażony jest na karę – w wysokości nie niższej niż 1000 zł. Osoba taka może otrzymać decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (co to jest decyzja o zobowiazaniu cudzoziemca do powrotu?->).

Ponadto w Polsce obowiązuje prawo, które określa sankcje dla pracodawców powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski i tryb dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń. W ich myśl pracodawca przed zatrudnieniem obywatela spoza UE musi upewnić się, że cudzoziemiec posiada dokument uprawniający go do pobytu w Polsce (wzory dokumentów w Polsce można sprawdzić tutaj ->). Za zatrudnienie cudzoziemca, który nie ma prawa pobytu w Polsce pracodawcy ponoszą surowe kary finansowe, a także są zobowiązani do wypłaty należnych nielegalnie zatrudnionym przez nich cudzoziemcom zaległych wynagrodzeń (obowiązuje domniemanie istnienia stosunku pracy przez okres 3 miesięcy) i związanych z nimi świadczeń (uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne, podatku) oraz do pokrycia kosztów ich powrotu do kraju pochodzenia. Dodatkowo pracodawcy tacy zostaną pozbawieni prawa do korzystania z dotacji publicznych, w tym funduszy unijnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589)

Internetowe rezerwacje na przegląd akt.

 Od 1 czerwca 2019 r. skorzystanie z prawa do przeglądania akt sprawy prowadzonej w Departamencie Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem systemu kolejkowego. Będzie on dostępny pod adresem: rezerwacja.udsc.gov.pl. 

Przeglądy akt spraw umówione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przed wprowadzeniem systemu kolejkowego (do 31 maja 2019 r.), pozostają aktualne w ustalonym wcześniej terminie.

Od 1 czerwca 2019 r. nie będą prowadzone zapisy na przeglądanie akt sprawy drogą telefoniczną i mailową.

Czytaj także:

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach

Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych

Czy po zakończeniu pobytu na podstawie polskiej wizy krajowej typ D lub karty pobytu można przebywać w Polsce dalej bez konieczności wyjazdu w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego?

 Jeżeli po wjeździe do Polski na podstawie polskiej wizy krajowej typ D lub polskiej karty pobytu (pobyt długoterminowy) cudzoziemiec posiada jednocześnie paszport biometryczny możliwe jest po zakończeniu pobytu długoterminowego kontynuowanie tego pobytu (bez konieczności wyjazdu) jako pobytu krótkoterminowego w ruchu bezwizowym (tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz) na podstawie posiadanego paszportu biometrycznego pod warunkiem, że limit pobytu krótkoterminowego nie został wykorzystany już wcześniej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

W praktyce kontrola wykorzystania limitu dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego w Polsce polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu/pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.

Przy obliczeniu dozwolonego limitu pobytu krótkoterminowego w Polsce należy uwzględnić wszystkie dni pobytu na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen oraz ponadto pobyt w Polsce na podstawie wiz krótkoterminowych Schengen typ C, na podstawie paszportu biometrycznego w ruchu bezwizowym oraz również wszelkie dni pobytu w procedurze legalizacyjnej w Polsce na podstawie tzw. stampili Wojewody.

Natomiast do prawidłowego obliczenia długości pobytu krótkoterminowego na terytorium RP nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy polskiego zezwolenia na pobyt długoterminowy (karta pobytu) lub wizy długoterminowej (wiza typ D). Pobyty długoterminowe nie sumują się bowiem na terytorium RP z pobytami krótkoterminowymi.

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/6044,26-Czy-po-zakonczeniu-pobytu-na-podstawie-polskiej-wizy-krajowej-typ-D-lub-karty.html

Zatrudnienie obywateli państw trzecich w Polsce.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) (zwłaszcza art. 87-90a)

ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, 2399)

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej lasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powi

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. poz. 588)

ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca

 Zatrudnienie cudzoziemca związane jest z szeregiem obowiązków. Ich przestrzeganie jest istotną częścią regulacji dotyczących zezwoleń na pracę.

Przejdź na stronę Obowiązki pracodawcy,  aby dowiedzieć się, jakie obowiązki ma pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi. 

Należy pamiętać także, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:

- zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy  do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;

- obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;

- przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. Żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy!

WAŻNE: dotyczy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 Urząd Pracy m. st. Warszawy informuje, że biorąc pod uwagę konieczność usprawnienia obsługi oraz skrócenia czasu oczekiwania na wpis oświadczenia do ewidencji, 

od dnia 5 marca 2018 r. są przyjmowane wyłącznie oświadczenia wraz z załącznikami wysyłane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Oświadczenia powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski złożone za pośrednictwem portalu praca.gov.pl bez podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu  będą również rozpatrywane a podpis pracodawcy lub pełnomocnika uzupełniany będzie przy odbiorze oświadczenia.  

- JEDNA WIZYTA - SPRAWA ZAŁATWIONA – 

Zasady zatrudniania cudzoziemców

 W dniu 1 stycznia 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Zezwolenia na pracę sezonową

Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca

Informacja starosty

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

WAŻNE:

Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, czy też oświadczenia, musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy w Polsce; o tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę (lub zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pracę) są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, jeżeli przybywają w Polsce:

- na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (cel turystyczny, ochrona czasowa, przyjazd ze względów humanitarnych)

- na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (czyli złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca), lub

- na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub

- na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub

- w ramach ruchu bezwizowego.

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty